Coloured Boat Shuttle

Coloured boat shuttle. Made of high density polyethylene. Includes one 4" styrene bobbin.

11 1/4" x 1 5/8" x 1 1/8" 


Net weight: 4.7oz